Home | Sitemap | Disclaimer | Help (CTRL + scroll om in te zoomen)
Print Email RSS Feed Facebook
Header Image
U bent hier: Gemeentehuis - Dienst Milieu

Dienst Milieu

 

 • Milieuvergunningen
 • Kapvergunning
 • AMAR
 • Centraal meldpunt milieuklachten
 • Interne milieuzorg
 • Overtollig papier in brievenbus
 • Afhaling, in reglementaire zakken
 • Containerpark
 • Ivio
 • Milieuvriendelijk op weg
 • FSC: uit het goede hout gesneden
 • Geurhinder: neem uw buren niet bij de neus
 • Duurzaam consumeren: fairtrade
 • Energietips
 • De groene schoonmaak
 • Selectief slopen en sorteren aan de bron
 • Chris Schoonbaert

   

   

  Milieuvergunningen

  Voor het uitbaten van een hinderlijke inrichting is een milieuvergunning vereist. Vanaf 1 september 1991 werd een nieuw Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM) van kracht. Naargelang de aard en belangrijkheid van de daaraan verbonden milieueffecten worden alle inrichtingen ingedeeld in drie klassen: inrichtingen van klasse 1, klasse 2 en klasse 3.

   

  De melding is de eenvoudigste procedure en dus van toepassing voor de minst hinderlijke inrichtingen, bijvoorbeeld opslag van stookolie tot en met 20.000 liter, propaangastank,... Wat betreft de milieuvergunningen dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de milieuvergunning klasse 1 waarvoor de deputatie van West-Vlaanderen bevoegd is, en een milieuvergunning klasse 2, die door het College van Burgemeester en Schepenen wordt verleend. De klasse wordt bepaald door het soort activiteit en het vermogen van de toestellen.

   

  Een aanvraag van klasse 1 moet in 10 exemplaren ingediend worden bij het Provinciebestuur, Administratief Centrum Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Een aanvraag van klasse 2 moet in 7 exemplaren ingediend worden bij de milieudienst van Ardooie. Een melding voor klasse 1-bedrijf moet ingediend worden bij het Provinciebestuur en een melding voor een klasse 2-bedrijf of klasse 3-bedrijf moet ingediend worden bij de milieudienst van Ardooie.

   

  Voor meer informatie kunt u terecht bij de milieudienst van Ardooie. 

   

  Kapvergunning

  Conform het gemeentelijk reglement voor kapvergunning dd. 10/10/1995, is voor het kappen/rooien van bomen, struiken enz. een kapvergunning vereist. Deze kan aangevraagd worden op dienst milieu via het "aanvraagformulier kapvergunning".

   

   

  Centraal meldpunt milieuklachten

   

  Milieuklachten kunnen 24/24 gemeld worden via de permanentiedienst van de politie. Hiervoor kunt u terecht bij de operationele antenne van Ardooie. Meer info vindt u op de website www.pzregiotielt.be

   

  Milieuklachten kunt u ook 24/24 melden via de website van de gemeente Ardooie via het luik meldingen op de homepagina. De burger kan ook met milieuklachten terecht bij de dienst leefmilieu tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

   

   

  AMAR - Ardooise MilieuAdviesRaad

  Logo Ardooise MilieuadviesraadHet adviseren van het gemeentebestuur over het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid, hetzij op verzoek van het Schepencollege, hetzij op verzoek van de gemeenteraad, hetzij op eigen initiatief.

   

  De gemeentelijke adviesraad wordt in ieder geval om advies gevraagd over het ontwerp van gemeentelijk milieujaarprogramma, over het ontwerp van gemeentelijk milieubeleidsplan en de gemeentelijke plannen die van belang zijn voor het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke structuur en de algemene natuurkwaliteit in de gemeente.

   

  Het onderzoeken van de problemen die rechtstreeks verband houden met de zorg voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu en het creëren van een positieve mentaliteit ten opzichte van het leefmilieu, met de nadruk op educatie en voorlichting naar de bevolking toe. (zie www.amar.be)

   


  Interne milieuzorg Ardooie

  "Een beter milieu begint bij jezelf". De gemeente Ardooie moet er niet alleen voor zorgen dat er op haar grondgebied gewerkt, gewoond en ontspannen wordt met zoveel mogelijk respect voor milieu en natuur, ook binnen de eigen gemeentelijke werking en diensten kan dit nagestreefd worden.

  Voor de gemeente betekent interne milieuzorg dat ze een beleid uitstippelt en haar diensten zodanig organiseert dat er gewerkt wordt met zorg voor het milieu.
  De gemeente Ardooie wil een goed beleid voeren en dat betekent dat er ook met zorg voor het milieu wordt gewerkt. Overheidsdiensten dragen immers, net als bedrijven, een verantwoordelijkheid tegenover hun leefomgeving.
  Bovendien wil de gemeente ook een voorbeeldfunctie vervullen. Wat de gemeente immers vraagt aan anderen, moet ze ook zelf waarmaken. Meer nog, door extra inspanningen kan de Stad inspirerend zijn voor inwoners, bezoekers, andere besturen en bedrijven.

  Op 1 juli 2005 is de nieuw gebouwde sporthal in gebruik genomen. Er zijn zonnepanelen geplaatst op het dak van de sporthal zodat er milieuvriendelijke energie wordt opgewekt. Tevens is een condensatieketel geplaatst in sporthal.

  De gemeentelijke basisschool heeft in september 2005 het tweede MOS-logo ontvangen voor het thema water (het MOS-logo voor het thema afval was reeds in 2004 ontvangen) Er wordt gewerkt door de gemeentelijke basisschool aan een derde thema, namelijk verkeer.

  Een verantwoordelijke is aangesteld om te zien of de afvalstoffen apart worden gesorteerd, zo wordt o.m. PMD, glas en papier apart ingezameld.

  Voor het gemeentehuis is in december 2005 een energie-audit uitgevoerd. Voor de grote gebouwen is er een energieboekhouding gepland i.s.m. netmanagement.

  Chemische bestrijdingsmiddelen bevatten giftige stoffen die niet alleen schadelijk zijn voor de organismen waarvoor ze bedoeld zijn. Ze kunnen ook het milieu, mens en dier schade toebrengen. De gemeente Ardooie streeft ernaar het gebruik ervan zoveel mogelijk te vermijden. Hiervoor is er een reductieplan opgemaakt om het gebruik van de pesticiden zoveel mogelijk te beperken.

   

   

  Overtollig papier in uw brievenbus

  Een sticker "GEEN RECLAME" is gratis te verkrijgen op het gemeentehuis.

   

   

  Afvalophaling

  Voor de ophaalkalender met de juiste data voor uw straat RAADPLEEG DE AFHAALKALENDER VAN IVIO op www.ivio.be

  • restafval (gewoon huisafval)
   mee te geven met de wekelijkse ophaling (op maandag) :
  • plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen, papier en karton, PMD
  • groenafval
  • grofvuil (groot huisvuil)
   RAADPLEEG DE AFHAALKALENDER VAN IVIO op http://www.ivio.be/ophaalkalenders
  • glas
   te brengen naar de glasbollen of het containerpark

  De verschillende soorten huisvuilzakken kunnen bij de dienst Secretariaat of bij diverse handelszaken aangekocht worden.

   

   

  Containerpark

  Biekorfstraat - Ardooie : Tel. 051/74.88.95 (parkwachter)

  Voor de openingsuren en sluitingsdagen kan u terecht op de website van Ivio.

   

   

  Ivio

  Bezoek de website van IVIO
  U vindt er :

  • Geactualiseerde informatie m.b.t. het sorteren, de selectieve inzamelingen en de recyclage van de verschillende huishoudelijke verpakkingsfracties.
  • Openingsuren van de containerparken.
  • En nog veel meer...

   

  Milieuvriendelijk op weg

   

  Je kunt er niet omheen: het verkeer wordt steeds drukker. Niet alleen het aantal wagens stijgt, maar ook het gebruik ervan kent een sterke groei.

   

  Deze evolutie heeft een enorme impact op het milieu. De uitstoot van fijn stof, CO2 en andere broeikasgassen zorgen voor de verdere opwarming van het klimaat en voor gezondheidsproblemen. Autowegen doorkruisen het landschap, waardoor de natuur versnipperd wordt en dieren slachtoffer zijn van het verkeer op die wegen. Het vele autoverkeer vermindert de leefbaarheid. Lawaai en geurhinder zorgen voor stress. Alle afgedankte wagens vormen een reusachtige afvalberg.

   

  Een ander gevolg van het drukke verkeer zijn de ongevallen. Elk ongeluk is er een teveel en is traumatisch voor de betrokkenen en nabestaanden.

   

  De dure olie slaat een gat in de portemonnee van veel autogebruikers. De vele files belasten trouwens niet alleen de leefbaarheid van de omgeving, maar ook de economische bereikbaarheid van de steden en bedrijven.

   

  Alle autoverkeer zomaar gaan bannen is onmogelijk. Anderzijds kun je je de vraag stellen of je een brood zonodig met de wagen moet gaan halen en of je die 3 km naar het werk niet per fiets kan afleggen i.p.v. met de wagen.

   

  Een meer verantwoord gebruik van de wagen kan veel problemen vermijden of beperken.

   

  Enkele alternatieve vervoersmiddelen op een rijtje

   

  Niet al je verplaatsingen hoef je met de wagen te doen. Voor korte afstanden kun je de fiets overwegen, of misschien kun je wel te voet gaan. Met de fiets kun je vlot een afstand van 5 km overbruggen. De helft van al onze verplaatsingen gaat niet eens zo ver!

  Je bespaart flink wat centen: geen benzine, geen parkeergeld, geen abonnement op de fitness want al die kleine fietsritjes houden je fit! Voor korte afstanden is de fiets de snelste optie: geen omwegen, geen files, geen zoektocht naar een parkeerplaats.

  En uiteraard is fietsen of te voet gaan goed voor het milieu.

   

  Probeer eens de bus of de trein. Laat je voeren en geniet van je krant terwijl je op weg bent. Neem de fiets naar je bushalte of naar het station. Neem eens een kijkje op www.delijn.be of op www.nmbs.be.

   

  Is het openbaar vervoer, de fiets of te voet gaan toch geen optie voor jou? Probeer dan samen te rijden. Hoe meer passagiers samen rijden, hoe voordeliger en hoe minder belasting voor het milieu. Carpoolen is nog gezellig ook! Neem een kijkje op www.carpoolplaza.be en zoek een carpoolpartner.

   

  Onze gemeente kiest voor milieuvriendelijke mobiliteit

   

  Het gemeentebestuur zet in op alternatieven voor het autoverkeer, in de eerste plaats de fiets. Om de fietsverplaatsingen aan te moedigen, investeert de gemeente mee in de aanleg van veilige en comfortabele fietspaden.
  De gemeente werkt samen met de provincie en het Vlaams Gewest aan de uitbouw van een intergemeentelijk fietsroutenetwerk voor dagelijkse verplaatsingen (naar school, het werk, station,... als verbinding tussen gemeenten). Dit netwerk bevat ongeveer 1950 km fietsroutes.

   

   

  FSC: uit het goede hout gesneden

  Dat bossen een levensnoodzakelijk goed zijn, staat als een stevige houten paal boven water. Toch worden ze wereldwijd nog steeds bedreigd. Jaarlijks gaan 14,6 miljoen ha (30 ha per minuut) natuurlijke bossen verloren, wat overeenkomt met bijna 5 maal de oppervlakte van België! Bovendien wordt jaarlijks ook 1,5 miljoen ha omgezet in bosplantages.

   

  Om dat verwoestende proces een halt toe te roepen werd de Forest Stewardship Council (FSC) of de Raad voor Duurzaam Bosbeheer opgericht. FSC is een internationale, onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk, waarin alle betrokkenen bij goed bosbeheer zijn verenigd: sociale organisaties en milieubewegingen, houtinvoerders, -handelaars en -verwerkers, bosbeheerders en -groeperingen en organisaties voor de rechten van inlandse volkeren.

   

  Meer dan zomaar een label

  FSC heeft principes voor goed bosbeheer opgesteld en een certificeringssysteem opgezet om dat te beoordelen.

  FSC logo

  Enkele principes:

  • Respect voor de wetten van het land, haar grondstoffen en de inheemse bevolking
  • Respect voor de rechten van de bosarbeiders (o.a. eerlijke lonen) en lokale gemeenschappen, die in of aan de rand van het bos wonen
  • Behoud van de aanwezige biologische diversiteit en natuurlijke bossen
  • Vrijwaren van de kwetsbare ecosystemen en landschappen

  Doe mee met FSC

  FSC-hout is niet altijd beduidend duurder. De meerprijs van FSC-gelabeld hout is maximaal 30%, afhankelijk van houtsoort, herkomst en tussenhandel. Maar als u achter de principes van het label staat, mag een eventueel (klein) prijsverschil eigenlijk zelfs geen reden zijn om niet voor FSC-gelabeld hout te kiezen. De omschakeling van illegaal naar verantwoord bosbeheer kost uiteraard geld en kan enkel verwezenlijkt worden met uw financiële steun, namelijk door ook effectief FSC-hout te kopen.

   

  Waar kopen?

  FSC-gelabeld hout is te koop bij steeds meer houthandelaars en doe-het-zelfzaken. Je kan tuinmeubelen vinden, hout voor terrassen, vloeren, ramen, daktimmerwerk, gevelbekledingen, plaatmateriaal en nog veel meer. Voor een gedetailleerde lijst met verkooppunten kunt u surfen naar http://www.fair-timber.be/ of bellen naar 02 340 09 99.

  (Met dank aan WWF voor de gegevens)

   


  Geurhinder: neem uw buren niet bij de neus

  Een mens wordt dagelijks geconfronteerd met verschillende geuren. Als mensen een geur als onaangenaam ervaren of als schadelijk beoordelen, kunnen we spreken van geurhinder of stank. Mogelijke gevolgen zijn dat de "gehinderde" persoon ramen gaat sluiten, minder tijd in zijn tuin zal doorbrengen of klacht gaat indienen.

   

  Stoken

  Een hout- of kolenkachel en een open haard in huis is gezellig en het lijkt onschuldig, maar het kan heel wat luchtvervuiling veroorzaken. Op de juiste manier stoken is dus zeer belangrijk voor uw gezondheid en het bespaart u en uw buren veel rook- en geurhinder.

  • Kies een kachel die past bij de ruimte die u wilt verwarmen. Uw kachel moet het juiste vermogen hebben.
  • Gebruik de juiste brandstof. Dus geen vochtig of behandeld hout, afval, plastic of krantenpapier.
  • Let er op dat uw schoorsteen goed trekt.
  • Laat uw verwarmingsinstallatie en schoorsteen jaarlijks nakijken.
  • Ventileer de ruimte waar uw haard of kachel staat.
  • Smoor het vuur niet (= zuurstoftoevoer belemmeren).

   

  Afvalverbranding

  Afval verbranden in de tuin is veel schadelijker dan we denken. Telkens als we zelf afval verbranden in de open lucht, komen een pak schadelijke stoffen vrij, die tal van gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Politiediensten treden dan ook steeds vaker hard op tegen dergelijke praktijken. De laatste jaren nam het aantal pv's sterk toe. Illegaal afval verbranden kan u dus duur te staan komen. Gelukkig zijn er heel wat alternatieven:

  • Sorteer afval. Het meeste afval kunt u kwijt via de gebruikelijke inzamelmethodes (restafvalzak, PMD enz.) of kunt u gratis op het containerpark deponeren.
  • Nog beter is het om afval te voorkomen: wie afval vermijdt, moet het immers niet kwijt. Kies o.a. voor herbruikbare verpakkingen en retourflessen. Groenafval kunt u composteren.
  • Wat herbruikbaar is, brengt u het best naar de kring(loop)winkel.
  • Soms kunt u afval afgeven aan de verkoper, al of niet bij aankoop van een nieuw exemplaar (elektrische apparaten, voertuigwrakken, geneesmiddelen enz.)

   

  Composteren

  Thuiscomposteren is en blijft een uiterst milieuvriendelijke manier van afval verwerken. Verkeerd composteren kan echter ook voor geurhinder zorgen. Nochtans kan dit gemakkelijk voorkomen worden. Onaangename geurstoffen zijn (bijna) altijd het gevolg van zuurstoftekort.

   

  Doe-het-zelf

  We gebruiken vaak allerlei producten om klusjes in en rond het huis op te knappen. Veel van deze producten bevatten vluchtige organische stoffen (VOS). Deze zijn schadelijk voor het milieu en onze gezondheid en verspreiden bovendien een niet zo aangename geur. Die is u wellicht bekend van verven die oplosmiddelen bevatten en verdunningsmiddelen zoals white spirit.

   

  Overige

  Ook andere huishoudelijke activiteiten kunnen soms geurhinder opleveren. Maar ook hier is er meestal vrij gemakkelijk iets aan te doen:

  • Reinig regelmatig uw kippenhok, hondenren enz.
  • Houd geen grote dieren of grote aantallen dieren, die een belangrijke hoeveelheid mest produceren, in een woonomgeving.
  • Zorg dat uw afval niet te lang buiten staat en sluit de zak of container steeds goed af.
  • Bewaar uw keukenresten in luchtdicht afgesloten containers tot de ophaaldienst komt.
  • Giet geen afvalstoffen in de riool.
  • Richt indien mogelijk de afvoer van uw dampkap weg van de buren.

   

  Duurzaam consumeren: fair trade

  Wat is fair trade?

  Fair trade staat voor eerlijke handel. Dit wil zeggen dat men eerlijke, rechtvaardige prijzen geeft aan producenten in het Zuiden voor hun producten. Tussen de afnemer van fairtradeartikelen en de producenten in de Derde Wereld worden afspraken gemaakt over prijszekerheid en stabiliteit in de afname van de producten. Vaak wordt door de afnemer vooraf al een aanbetaling gedaan zodat de producent de mogelijkheid heeft om te investeren in het productieproces. Bij de productie van fairtradeartikelen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de ecologische en sociale omstandigheden ter plaatse. Met andere woorden: mensenrechten en milieu spelen een heel belangrijke rol.

   

  Hoe herken je een fairtradeproduct?

  Fair Trade Max Havelaar is een onafhankelijk keurmerk voor eerlijke handel. Je vindt het keurmerk enkel op producten die aan de internationale criteria voor eerlijke handel voldoen. Het Fair Trade Max Havelaar keurmerk biedt de consument belangrijke garanties. Het is het bewijs dat de boeren in het Zuiden een rechtvaardige prijs krijgen voor hun oogst en dat de landarbeiders in correcte sociale omstandigheden werken en dat de productiemethoden milieuvriendelijk zijn. Om die garanties te geven, laat Max Havelaar de hele weg die een product aflegt - van bij de boer tot in de winkel - streng controleren.

   

  Een product dat het Fair Trade Max Havelaarkeurmerk draagt, beantwoordt aan de volgende criteria:

  • De producenten kunnen rekenen op een minimumprijs, die de kosten van een sociaal- en milieuverantwoorde productie dekt.
  • De producenten ontvangen ook een extra sociale premie om ontwikkelingsprojecten op te zetten in hun gemeenschap (zoals initiatieven op het vlak van onderwijs, gezondheid, spaar- en kredietsystemen, wegenaanleg, vorming in verband met productieverbetering of organisatieversterking enzovoort)
  • De contracten met de koper of de invoerder worden zoveel mogelijk afgesloten voor een lange periode.
  • De productie en de commercialisering ter plaatse gebeuren op een transparante manier.
  • De arbeiders kunnen werken in menswaardige arbeidsomstandigheden. Geen kinder- en dwangarbeid dus.
  • Er is een grote zorg voor het leefmilieu.

  Welke producten zijn er en waar vind je ze?

  Er zijn talrijke voedingsproducten verkrijgbaar met het Max Havelaar keurmerk: koffie, wijn, chocolade, fruit, thee, vruchtensap, confituur, suiker, koekjes, snoepjes, chips, rijst, ijs, en honing. Ook kledij, bloemen en verzorgingsproducten met Max Havelaar keurmerk zijn verkrijgbaar. Je vindt fairtradeproducten gecertificeerd door Max Havelaar in de Oxfam-Wereldwinkels, in vele supermarkten, gespecialiseerde winkels, bedrijven, cafés en restaurants. Meer info op www.maxhavelaar.be

   


  Lach jij ook groen bij het zien van je energierekening?


  Op het eind van de maand een flinke energierekening krijgen is niet zo tof. Eigenlijk zou je dit geld graag aan iets leukers uitgeven. Er zijn zeker manieren om je factuur te doen dalen zonder al te grote inspanning of comfortverlies. Met het aanpassen van je gedrag kan je al heel sterk besparen op je energieverbruik.

   

  Sluipverbruik

  • Schakel alle standby lichtjes uit (pc, video, tv, muziekinstallatie,...), dit kan het makkelijkst door een stekkerblok met aan/uit knop
  • Haal opladers op tijd uit het stopcontact, deze verbruiken ook stroom als de gsm (of laptop of kruimeldief of ...) niet aangesloten of reeds opgeladen is

  Verlichting

  • Vervang je lampen door spaarlampen of led-verlichting
  • Laat geen verlichting branden in kamers waar niemand aanwezig is

  Verwarming

  • Sluit deuren
  • Gebruik een tochthond
  • Laat je radiator vrij, dus geen overhangende gordijnen
  • Plaats radiatorfolie achter je radiator
  • Schakel de thermostaat een half uur voor het slapen gaan uit
  • Laat je verwarmingsinstallatie goed afstellen

  Huishoudelijke taken

  • Ontdooi regelmatig je diepvries, een ijslaagje van 2mm kan al heel wat meerverbruik betekenen
  • Kook met de deksels op de potten
  • Hang de was vaker buiten in plaats van de droogkast, deze is een echte energieslokop

  Je kan ook veel leren door je energieverbruik goed in de gaten te houden. Dit doe je door wekelijks je meterstanden bij te houden.

   


  De groene schoonmaak

   

  De reclame spoort de verbruiker steeds aan om meer en nieuwere producten te kopen. Dat ziet u dan ook in de afdeling schoonmaakmiddelen van de supermarkt. U vindt steeds meer en meer verschillende producten, het ene al in een blitser verpakking dan het andere. Voor elk schoonmaakkarwei kunt u wel een andere product gebruiken, maar niet alle producten zijn milieuvriendelijk. Sommige zijn gevaarlijk voor het milieu en uw gezondheid.

   

  Wilt u op een "groene manier" schoonmaken, dan vervangt u het best de blitse producten door degelijke zepen of natuurlijker producten die het milieu veel minder schade berokkenen.

   

  Waarop moet u letten bij het schoonmaken?

   

  Doseer zo zuinig mogelijk

  Uit onderzoek blijkt dat er in de praktijk vaak te veel schoonmaakmiddel gebruikt wordt. Vier tot zelfs dertig keer te veel! Het is belangrijk dat de instructies op de verpakking gevolgd worden. Zo hebt u minder kans om te veel schoonmaakmiddel in de emmer water of op de schoonmaakdoek aan te brengen. Kies daarom ook een schoonmaakmiddel met een goed doseersysteem, zodat overdosering voorkomen wordt.

   

  Kies voor milieuverantwoorde schoonmaakproducten

  Kies zoveel mogelijk voor producten op basis van plantaardige grondstoffen (vaak kokosolie of palmpitolie). De meeste schoonmaakklussen kunnen gebeuren met een allesreiniger op basis van plantaardige grondstoffen of vloeibare of groene zeep. Het milieubelastend effect hiervan is immers niet zo hoog. Kies indien mogelijk voor een geconcentreerd product.

   

  Terugdringen van het aantal soorten reinigingsmiddelen

  Maak gebruik van één product voor meerdere schoonmaakactiviteiten waardoor het aantal soorten schoonmaakmiddelen, het verbruik en het aantal verpakkingen voor een groot deel teruggeschroefd kunnen worden!

   

  Vermijd het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen

  Hieronder volgt een overzicht van reinigingsmiddelen die slecht zijn voor het milieu en uw gezondheid; gebruik ze liever niet of bij uitzondering. Volg altijd de instructies op de verpakking!

  • Vermijd javel (bleekwater). Dit bevat chloor en is erg slecht voor het milieu. Chloor doodt nuttige bacteriën in het water en heeft een irriterende werking op de ogen en luchtwegen. Regelmatig schoonmaken met een zeep of een allesreiniger is even hygiënisch en minder schadelijk voor het milieu.
  • Vermijd chemische ontstoppingsmiddelen. Kies voor: bijtende soda in parelvorm (natriumhydroxide) of een ontstopper op basis van enzymen.
  • Kies voor azijn voor het ontkalken i.p.v. voor chemische ontkalkmiddelen.
  • Vermijd allesreiniger op basis van synthetische wasactieve stoffen; beter is vloeibare zeep of allesreiniger op basis van plantaardige grondstoffen.
  • Vermijd ammoniak.

  Gebruik microvezeldoekjes voor de schoonmaak

  Met een herbruikbaar microvezeldoekje kan er zonder schoonmaakmiddel en met hetzelfde reinigingsresultaat worden gereinigd. Het microvezeldoekje bestaat uit een mengeling van microscopische vezels van polyester en polyamide. Het gaat hierbij om reinigingsdoekjes die na de schoonmaak gewassen kunnen worden en opnieuw gebruikt kunnen worden (zelfs tot 400 keer).

   

  Selectief slopen en sorteren aan de bron

   

  In Vlaanderen komt er jaarlijks ongeveer tien miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Deze enorme hoeveelheid bedraagt maar liefst drie keer meer dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen. Daarom is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk verontreinigd bouw- en sloopafval naar een stortplaats wordt afgevoerd.

   

  Bij selectief slopen moeten eerst de gevaarlijke afvalstoffen, zoals asbesthoudende materialen, verwijderd worden. Het is sterk aanbevolen om hiervoor een beroep te doen op professionele asbestverwijderaars. Verder worden ook de niet-gevaarlijke afvalstoffen, zoals glas, hout, kunststoffen, etc., beter afzonderlijk ingezameld. Hierdoor ontstaan zuivere stromen en kunnen we deze maximaal benutten door ze opnieuw te gebruiken en te recycleren. De inspanningen om selectief te slopen leveren een financieel voordeel op, omdat deze stroom niet eerst moet gesorteerd worden, alvorens te recycleren.

   

  Uiteraard is het niet de bedoeling om kleine verbouwingen, zoals het uitbreken van een badkamer, te onderwerpen aan selectief slopen. Voor verbouwingen waarbij een bouwvergunning vereist is, biedt het selectieve slopen daarentegen een duidelijke meerwaarde. Ook voor werken waarbij een aanzienlijke hoeveelheid steenpuin vrijkomt, zoals het heraanleggen van een oprit of terras, houdt men de steenfractie best apart. Een container zuiver steenpuin is immers eenvoudiger te verwerken en kost een stuk minder dan het verwerken van een container gemengd afval.