Home | Sitemap | Disclaimer | Help (CTRL + scroll om in te zoomen)
Print Email RSS Feed Facebook
Header Image
U bent hier: Gemeentehuis - Dienst Milieu

Dienst Milieu

 

 • Milieuvergunningen
 • Kapvergunning
 • AMAR
 • Centraal meldpunt milieuklachten
 • Interne milieuzorg
 • Overtollig papier in brievenbus
 • Afhaling, in reglementaire zakken
 • Containerpark
 • Ivio
 • Chris Schoonbaert

   

   

  Milieuvergunningen

  Voor het uitbaten van een hinderlijke inrichting is een milieuvergunning vereist. Vanaf 1 september 1991 werd een nieuw Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM) van kracht. Naargelang de aard en belangrijkheid van de daaraan verbonden milieueffecten worden alle inrichtingen ingedeeld in drie klassen: inrichtingen van klasse 1, klasse 2 en klasse 3.

   

  De melding is de eenvoudigste procedure en dus van toepassing voor de minst hinderlijke inrichtingen, bijvoorbeeld opslag van stookolie tot en met 20.000 liter, propaangastank,... Wat betreft de milieuvergunningen dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de milieuvergunning klasse 1 waarvoor de deputatie van West-Vlaanderen bevoegd is, en een milieuvergunning klasse 2, die door het College van Burgemeester en Schepenen wordt verleend. De klasse wordt bepaald door het soort activiteit en het vermogen van de toestellen.

   

  Een aanvraag van klasse 1 moet in 10 exemplaren ingediend worden bij het Provinciebestuur, Administratief Centrum Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Een aanvraag van klasse 2 moet in 7 exemplaren ingediend worden bij de milieudienst van Ardooie. Een melding voor klasse 1-bedrijf moet ingediend worden bij het Provinciebestuur en een melding voor een klasse 2-bedrijf of klasse 3-bedrijf moet ingediend worden bij de milieudienst van Ardooie.

   

  Voor meer informatie kunt u terecht bij de milieudienst van Ardooie. 

   

  Kapvergunning

  Conform het gemeentelijk reglement voor kapvergunning dd. 10/10/1995, is voor het kappen/rooien van bomen, struiken enz. een kapvergunning vereist. Deze kan aangevraagd worden op dienst milieu via het "aanvraagformulier kapvergunning".

   

   

  Centraal meldpunt milieuklachten

   

  Milieuklachten kunnen 24/24 gemeld worden via de permanentiedienst van de politie. Hiervoor kunt u terecht bij de operationele antenne van Ardooie. Meer info vindt u op de website www.pzregiotielt.be

   

  Milieuklachten kunt u ook 24/24 melden via de website van de gemeente Ardooie via het luik meldingen op de homepagina. De burger kan ook met milieuklachten terecht bij de dienst leefmilieu tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

   

   

  AMAR - Ardooise MilieuAdviesRaad

  Logo Ardooise MilieuadviesraadHet adviseren van het gemeentebestuur over het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid, hetzij op verzoek van het Schepencollege, hetzij op verzoek van de gemeenteraad, hetzij op eigen initiatief.

   

  De gemeentelijke adviesraad wordt in ieder geval om advies gevraagd over het ontwerp van gemeentelijk milieujaarprogramma, over het ontwerp van gemeentelijk milieubeleidsplan en de gemeentelijke plannen die van belang zijn voor het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke structuur en de algemene natuurkwaliteit in de gemeente.

   

  Het onderzoeken van de problemen die rechtstreeks verband houden met de zorg voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu en het creëren van een positieve mentaliteit ten opzichte van het leefmilieu, met de nadruk op educatie en voorlichting naar de bevolking toe. (zie www.amar.be)

   


  Interne milieuzorg Ardooie

  "Een beter milieu begint bij jezelf". De gemeente Ardooie moet er niet alleen voor zorgen dat er op haar grondgebied gewerkt, gewoond en ontspannen wordt met zoveel mogelijk respect voor milieu en natuur, ook binnen de eigen gemeentelijke werking en diensten kan dit nagestreefd worden.

  Voor de gemeente betekent interne milieuzorg dat ze een beleid uitstippelt en haar diensten zodanig organiseert dat er gewerkt wordt met zorg voor het milieu.
  De gemeente Ardooie wil een goed beleid voeren en dat betekent dat er ook met zorg voor het milieu wordt gewerkt. Overheidsdiensten dragen immers, net als bedrijven, een verantwoordelijkheid tegenover hun leefomgeving.
  Bovendien wil de gemeente ook een voorbeeldfunctie vervullen. Wat de gemeente immers vraagt aan anderen, moet ze ook zelf waarmaken. Meer nog, door extra inspanningen kan de Stad inspirerend zijn voor inwoners, bezoekers, andere besturen en bedrijven.

  Op 1 juli 2005 is de nieuw gebouwde sporthal in gebruik genomen. Er zijn zonnepanelen geplaatst op het dak van de sporthal zodat er milieuvriendelijke energie wordt opgewekt. Tevens is een condensatieketel geplaatst in sporthal.

  De gemeentelijke basisschool heeft in september 2005 het tweede MOS-logo ontvangen voor het thema water (het MOS-logo voor het thema afval was reeds in 2004 ontvangen) Er wordt gewerkt door de gemeentelijke basisschool aan een derde thema, namelijk verkeer.

  Een verantwoordelijke is aangesteld om te zien of de afvalstoffen apart worden gesorteerd, zo wordt o.m. PMD, glas en papier apart ingezameld.

  Voor het gemeentehuis is in december 2005 een energie-audit uitgevoerd. Voor de grote gebouwen is er een energieboekhouding gepland i.s.m. netmanagement.

  Chemische bestrijdingsmiddelen bevatten giftige stoffen die niet alleen schadelijk zijn voor de organismen waarvoor ze bedoeld zijn. Ze kunnen ook het milieu, mens en dier schade toebrengen. De gemeente Ardooie streeft ernaar het gebruik ervan zoveel mogelijk te vermijden. Hiervoor is er een reductieplan opgemaakt om het gebruik van de pesticiden zoveel mogelijk te beperken.

   

   

  Overtollig papier in uw brievenbus

  Een sticker "GEEN RECLAME" is gratis te verkrijgen op het gemeentehuis.

   

   

  Afvalophaling

  Voor de ophaalkalender met de juiste data voor uw straat RAADPLEEG DE AFHAALKALENDER VAN IVIO op www.ivio.be

  • restafval (gewoon huisafval)
   mee te geven met de wekelijkse ophaling (op maandag) :
  • plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen, papier en karton, PMD
  • groenafval
  • grofvuil (groot huisvuil)
   RAADPLEEG DE AFHAALKALENDER VAN IVIO op http://www.ivio.be/ophaalkalenders
  • glas
   te brengen naar de glasbollen of het containerpark

  De verschillende soorten huisvuilzakken kunnen bij de dienst Secretariaat of bij diverse handelszaken aangekocht worden.

   

   

  Containerpark

  Biekorfstraat - Ardooie : Tel. 051/74.88.95 (parkwachter)

  Voor de openingsuren en sluitingsdagen kan u terecht op de website van Ivio.

   

   

  Ivio

  Bezoek de website van IVIO
  U vindt er :

  • Geactualiseerde informatie m.b.t. het sorteren, de selectieve inzamelingen en de recyclage van de verschillende huishoudelijke verpakkingsfracties.
  • Openingsuren van de containerparken.
  • En nog veel meer...