Home | Sitemap | Disclaimer | Help (CTRL + scroll om in te zoomen)
Print Email RSS Feed Facebook
Header Image
U bent hier: Gemeentehuis - Dienst Stedenbouw

Dienst Ruimtelijke Ordening / Stedenbouw

 

Dienst Stedenbouw

 

 

Stedenbouwkundige vergunningen

 

Op de dienst stedenbouw / ruimtelijke ordening kan u terecht voor inlichtingen betreffende:

 • verkavelingen
 • stedenbouwkundige voorschriften
 • gewestplan
 • BPA's
 • structuur- en ruimtelijke uitvoeringsplannen

Alle formulieren ivm stedenbouw kunnen hier opgehaald worden : Formulieren

 

Sommige kadastrale en geografische gegevens kan men  online raadplegen via onderstaande links :

De meeste BPA's, RUP's zijn te raadplegen op ons extranet.

 


Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’.

Meer info hier.

 

Voor een uittreksel uit de kadastrale legger kan men terecht bij het Kadaster. Meer hierover op hun website.

 

 

OMGEVINGSLOKET

Als u een nieuwe woning wilt bouwen of aan of rond uw woning een nieuwe constructie wilt bouwen, werken wilt laten uitvoeren of bomen wilt vellen, dan hebt u een bouwvergunning nodig. Voor kleine werken volstaat soms een melding bij uw gemeente of geldt er een vrijstelling. Voor grotere projecten (bv. verkaveling, bedrijfsgebouw) hebt u een verkavelingsvergunning of een milieuvergunning nodig. Die drie vergunningen worden voortaan gebundeld in de nieuwe omgevingsvergunning.

 

In het Omgevingsloket kunt u als burger (bouwheer) of als architect de nodige vergunningen digitaal aanvragen of een melding maken. Om in te loggen hebt u een elektronische identiteitskaart (eID), de juiste software en een kaartlezer nodig. U kunt ook gebruik maken van een federaal token.

Alle Vlaamse gemeenten hebben de digitale omgevingsvergunning ingevoerd.

Vanaf 1 januari 2018 werkt iedereen in Vlaanderen met het digitaal loket voor omgevingsvergunningen.

 

Voor meer info betreffende lopende openbare onderzoeken of ter inzage gelegde beslissingen kan men terecht op het omgevingsloket - Publiek Loket.

 

Het bouwen van een nieuwe woning is uiteraard steeds vergunningsplichtig. De medewerking van een architect is ook altijd verplicht. Maar hoe zit dat bij andere ingrepen? Meer uitleg hierover is terug te vinden op de website van het Departement Omgeving. Of neem eventjes de tijd om de brochure te bekijken 'Stedenbouwkundige vergunningen, melding en vrijstellingen' (1 MB).

 

Een beknopte handleing betreffende het indienen van een AANVRAAG/MELDING kan men hier bekijken.

 

GECORO 

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening adviseert het College of de gemeenteraad inzake het ruimtelijk beleid van de gemeente en stedenbouw. Op die manier kunnen nog beter overwogen beslissingen worden genomen.

 

De voornaamste taken van de GECORO liggen op het vlak van planning: zo wordt de commissie verschillende malen geconsulteerd bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.

 

Ook bij de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen verleent de GECORO advies.

 

Tot slot kan de gecoro op vraag van de gemeente of uit eigen beweging adviezen geven over vergunningsaanvragen en verder over alle zaken die een link hebben met ruimtelijke ordening.

 

De GECORO is samengesteld, naast de voorzitter, uit vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke geledingen (zoals werkgevers- en werknemersorganisaties, milieu- en natuurverenigingen, ...) en uit deskundigen inzake ruimtelijke ordening. 

 

 

 

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van Ardooie is een beleidsdocument dat het gebruik van de beschikbare ruimte in de gemeente Ardooie voor de komende jaren vastlegt.

Op 8 mei 2008 werd het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Ardooie goedgekeurd bij besluit van de deputatie in zitting van 8 mei 2008.

 

Het structuurplan bestaat uit drie delen:

 • een informatief gedeelte (download) (1,6 MB !)
 • een richtinggevend gedeelte (download) (0,7 MB ! + bindend gedeelte)
 • een bindend gedeelte

Het informatief gedeelte geeft de bestaande ruimtelijke structuur weer.
Het richtinggevend gedeelte duidt de gewenste ruimtelijke structuur aan.
Tot slot geeft het bindend gedeelte een overzicht van de acties die de gemeente wenst uit te voeren ter realisatie van de visie die verwoord is in het ruimtelijk structuurplan. De gemeente is verplicht de bepalingen van het bindend gedeelte uit te voeren.

 

Een structuurplan is geen nieuw gewestplan. Het wijzigt de bestemming van de gronden niet. Het schept op zich zelfs geen enkel recht en geen enkele plicht voor u als bewoner, eigenaar of uitbater van een perceel in Ardooie of Koolskamp. Het structuurplan is wel een beleidsplan, dat aangeeft waar de gemeente in de komende jaren met de ruimtelijke ordening naartoe wil en kan.

In tegenstelling tot een ruimtelijk structuurplan is een bijzonder plan van aanleg (BPA) of ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wél juridisch bindend voor de burger. Een gemeente kan beslissen voor de opmaak voor een BPA of RUP voor een deel van de gemeente, als zij meent dat de bestemming die het Gewestplan geeft, achterhaald is.
Een BPA wordt opgemaakt totdat een gemeente beschikt over een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan. Vanaf dat moment maakt een gemeente voortaan RUP's op. Zij hebben het voordeel boven BPA's dat zij meer mogelijkheden bieden om op actuele noden en behoeften in te spelen.
Behalve de gemeente kunnen ook de provincie en het gewest RUP's opstellen. RUP's vervangen de bestemming van het Gewestplan.

 

 

 

BPA's / RUP's

Een bijzonder plan van aanleg (BPA) is een bodembestemmingsplan op gemeentelijk niveau.   Een BPA legt op gedetailleerde wijze de bestemming van een gebied vast, het tracé van alle te wijzigen verkeerswegen en doet ook uitspraken over de plaatsing, grootte en welstand van gebouwen, afsluitingen, tuinen , … .


Wanneer het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) goedgekeurd is, kan de gemeente Ruimtelijke UitvoeringPlannen (RUP's) opmaken (in plaats van BPA's) waardoor men de richtlijnen die in het GRS staan kan omzetten in een concreet ruimtelijk beleid.


Een RUP is ruimer dan een BPA, alhoewel een RUP niet volledig gebiedsdekkend moet zijn zoals een BPA. De mate van detaillering van een RUP hangt af van het beleidsdoel waarvoor een bepaald RUP opgemaakt is. Een RUP geeft de :

 • bestemming
 • inrichting
 • beheer en uitvoeringsmodaliteiten naar gelang van het specifiek probleem

Wel moeten de bestemmingen, inrichting, beheer en uitvoeringsmodaliteiten samen in de voorschriften geformuleerd worden. RUP's kunnen algemene voorschriften bevatten voor het geheel van de omschrijving en specifieke voorschriften voor bepaalde zones.

 

De meeste BPA's, RUP's zijn te raadplegen op ons extranet.

 

Waterwegwijzer

De VMM heeft op haar website een complete "waterwegwijzer bouwen en verbouwen" die handelt over duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing.

Vanaf 2011 is ook een keuring van de privé-waterafvoer verplicht bij elke nieuwbouwwoning, grondige verbouwing of bij de (her)aanleg van de riolering.

Raadpleeg de website voor alle informatie ivm waterwegwijzer.

 

 

Premies bouwen en verbouwen

 

Voor alle informatie betreffende de verschillende premies kan men terecht op  : Dienst Secretariaat - Premies.