Zoeken

Home  /  Over Ardooie  /  Publicaties & Bekendmakingen  /  Bekendmakingen Vlaamse Overheid  /  Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) staat in voor de voorbereiding van deze plannen.
Om de mogelijke effecten van de stroomgebiedbeheerplannen op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. 

Terinzagelegging

De periode van terinzagelegging zal lopen van 19 april 2019  tot en met 18 juni 2019. Overeenkomstig de plan-m.e.r.-procedure voor plannen en programma’s moet de kennisgeving tijdens deze periode raadpleegbaar zijn op de website van de dienst Mer, bij de initiatiefnemer, en bij de betrokken steden en gemeenten.
De nota is intussen te raadplegen via de CIW-website voor openbare onderzoeken www.volvanwater.be en via de website www.mervlaanderen.be (PL0259).

Indiening opmerkingen

Tot en met 18 juni 2019 kan het publiek opmerkingen indienen:
  • via brief gericht aan het Departement Omgeving, Dienst Mer, Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel; 
  • via e-mail aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)’ in de titel); 
  • via de gemeente.

krantenadvertentie


Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken